Budowa

Ściany oporowe to najszybsza i najprostsza możliwość zniwelowania różnic wysokości. W poniższych obliczeniach ścian oporowych założono jako warunek posadowienie na zwartym gruncie. Należy pamiętać, że istniejący grunt ew. przewidziany do zastosowania materiał chroniący przed mrozem muszą być odpowiednio zagęszczone zgodnie z wymaganiami statycznymi. Istniejący wzgl. naniesiony grunt musi być skontrolowany przez odpowiedzialnego kierownika budowy pod kątem zgodności z wynikającymi z obliczeń statycznych parametrów i nośności.
W standardowych obliczeniach zakłada się następujące wartości parametrów gruntu.

Wypełnienie:
γ = 18 kn/m³
φ = 35

Jeśli w poszczególnym przypadku parametry są inne, odpowiedzialny kierownik budowy musi sprawdzić właściwości gruntu.

Do budowy muru ze wsporników kątowych GIGANT®, T-KANT, PRIVANT lub ZIRKANT produkcji naszej firmy zalecany jest następujący sposób postępowania:

 • Przy wysokościach do 1,00 m głębokośći wykopu wynosi ok. 50 cm. Przy większych głębokościach wymagane jest posadowienie zabezpieczone przed przemarzaniem (ok. 80 cm).

 • Najniższa warstwa fundamentu składa się z jednej warstwy materiału zabezpieczającego przed przemarzaniem, o grubości ok. 20-50 cm, która musi być zagęszczona w odpowiednim stopniu. W razie potrzeby można ją wykonać z betonu C 16/20.

 • Powierzchnię posadowienia wspornika kątowego należy wykonać z ok. 10 cm betonu C 16/20.

 • Zaleca się układanie na ubijalną mieszankę jastrychu o grubości ok. 5 cm.

 • Spoistość ściany przy wypełnianiu zapewniona jest poprzez wsunięcie okrągłego pręta żelaznego D=16 mm w zabetonowane uchwyty. W narożnikach pręty okrągłe należy uformować w postaci kątowników. Dla lepszej stabilizacji prawidłowe jest wypełnienie stref narożnikowych betonem miejscowym. Przy zastosowaniu połączenia łubkowego stabilizacja ścian odbywa się poprzez skręcenie.

 • Spoiny pionowe można zakryć pasami bitumicznymi lub uszczelnić odpowiednim materiałem spoinowym.

 • Mur ze wsporników kątowych GIGANT®, T-KANT, PRIVANT lub ZIRKANT należy wypełnić materiałem niewiążącym (masa wypełniająca). Grunt wypełniający należy nanosić warstwami i zagęszczać (wysokość nasypowa ok. 30 cm). Należy zachować odległość urządzeń zagęszczających od strony tylnej wynoszącą co najmniej 1/3 wysokości muru względnie 50 cm.

 • Mur ze wsporników kątowych GIGANT®, T-KANT, PRIVANT lub ZIRKANT należy posadowić w gruncie na głębokość ok. 10-25cm.

 • Wsporniki kątowe GIGANT®, T-KANT oraz PRIVANT z wewnętrzną stroną czołową należy na miejscu zabezpieczyć odpowiednimi środkami przed ślizganiem.

 • Na życzenie dostarczane ze zbrojeniem przyłączeniowym (opłata dodatkowa)

  Duże elementy, transportowane na leżąco na stronie czołowej, mogą mieć na stronie czołowej lekkie różnice w odcieniu koloru, powstające poprzez różne szybkości wiązania i hydrofobowość. Przy zwykłym wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchyłki zostają wyrównane.